Chính sách bảo hành sẽ được thực hiện như sau:

  • Là lỗi phát sinh do nhà sản xuất như: đế thảm, bo viền, chỉ khâu… bị bục ngay khi mới sử dụng
  • Trong quá trình sử dụng KH làm hỏng, bong, bục, rách… sẽ không nằm trong quy trình bảo hành
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng